ทำบัตรกดเงินสด

บัตร ทีเอ็มบี เรดดี้แคช

เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
15000 บาทกว่า
1-36 เดือน
22% กว่า

บัตรกดเงินสดทีเอ็มบี เรดดี้แคช

บัตรกดเงินสดทีเอ็มบี เรดดี้แคชให้คุณพร้อมกับทุกสถานการณ์

 

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรกดเงินสดทีเอ็มบี เรดดี้แคช

1. กรณีเป็นพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

• รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

• อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี

• ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

• ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป

• อายุอยู่ระหว่าง 30 – 60 ปี

• ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

 

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินของบัตรกดเงินสดทีเอ็มบี เรดดี้แคช

• วงเงินอนุมัติระหว่าง 15,000 – 300,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน

• อัตราดอกเบี้ย 25% (CPR + 7%) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ

 

เอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสดทีเอ็มบี เรดดี้แคช

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

• สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดำษคำร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรอง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ไม่เกิน 36 เดือน
ไม่เกิน 36 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
6500 บาทกว่า
1-12 เดือน
1-12 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
15,000 บาท
6-18 เดือน
6-18 เดือน
Facebook